Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO KURSYDLAZDROWIA.PL

INFORMACJE OGÓLNE, DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego https://www.kursydlazdrowia.pl prowadzonego przez Dominikę Rosińską, NIP: 8241778308, REGON: 145996487, e-mail: [email protected]

Użyte w niniejszym regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Klient– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, składająca Zamówienia i dokonująca zakupu szkoleń/kursów w Sklepie;

Szkolenie/kurs– produkty elektroniczne (treści cyfrowe) dostępne w Sklepie;

Regulamin– niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://kursydlazdrowia.pl/regulamin

Sklep– serwis internetowy dostępny pod adresem pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienia na zakup szkoleń/kursów;

Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktów zawarta pomiędzy Właścicielem a Klientem z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

Właściciel– DOMINIKA ROSIŃSKA, ul. Bolesława Prusa 43, 05-800 Pruszków, NIP: 8241778308, REGON: 145996487,

e-mail: [email protected], prowadzący sprzedaż za pośrednictwem Sklepu;

Zamówienie– oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość szkolenia czy kursu.

Materiały użyte do prezentacji szkoleń oraz kursów, tj.: zdjęcia, opisy i inne są częścią Sklepu, stanowią własność jego Właściciela i chronione są prawami autorskimi. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach bez zgody Właściciela.

KORZYSTANIE ZE SKLEPU

W celu złożenia Zamówienia na stronie internetowej Sklepu należy dokonać wyboru szkolenia / kursu, podejmując kolejne czynności techniczne na podstawie wyświetlanych Klientowi komunikatów i informacji zawartych na stronie internetowej Sklepu.

Klient w celu zakupu szkoleń oraz kursów zbiera je do tzw. koszyka. Koszyk to element Sklepu, gdzie Klient przenosi dane szkolenie, które zamierza zakupić. Klient w każdej chwili może obejrzeć zawartość koszyka, dodać bądź usunąć szkolenie, a także od razu przejść do procesu złożenia Zamówienia.

W toku procesu Zamówienia Klient precyzuje szczegóły Zamówienia takie jak: adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności i inne.

Klient w toku procesu Zamówienia może dokonać rejestracji. Rejestracja może być niezbędna do późniejszego korzystania z Produktów elektronicznych.

Rejestracja Klienta w Sklepie umożliwia zapamiętanie w bazie danych Sklepu danych osobowych Klienta oraz historii jego Zamówień, a także umożliwia dostęp do Produktów elektronicznych.

Podczas rejestracji Klient zobowiązany jest podać unikalne i znane tylko sobie hasło. Proces rejestracji jest szyfrowany odpowiednim protokołem.

Klient jest odpowiedzialny za nieudostępnianie swojego hasła osobom trzecim oraz ponosi wszelkie ewentualne konsekwencje finansowe i prawne takiego udostępnienia.

ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Zamówienia na szkolenia oraz kursy przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu bądź poprzez wiadomość e-mail na adres: [email protected]

Warunkiem niezbędnym do złożenia Zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza Zamówienia. Zamówienie z błędnie wypełnionym formularzem nie będzie zrealizowane.

Wypełniając formularz Klient ma obowiązek podania prawidłowych danych osobowych, adresu e-mail, telefonu kontaktowego, dokładnego adresu zamieszkania oraz adresu dostawy.

Podany adres e-mail mogą zostać wykorzystane jedynie do kontaktu w procesie realizacji zamówienia.

Kupujący przed akceptacją Zamówienia zostanie poinformowany o:

Typie szkolenia czy kursu,

łącznej cenie lub koszcie za szkolenie wraz z podatkami,

możliwości odstąpienia od umowy.

Klient wyraża wolę zawarcia Umowy sprzedaży poprzez naciśnięcie przycisku „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub równoważnego.

Złożenie zamówienia nie jest równoważne z zawarciem Umowy sprzedaży, lecz stanowi złożenie oferty zawarcia takiej umowy.

Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Właściciela, o czym Klient jest informowany poprzez wiadomość e-mail potwierdzającą dokonanie zakupu.

Realizacja zamówienia rozpoczyna się w chwili zaksięgowania przelewu na rachunku bankowym Właściciela bądź przez innego operatora płatności.

Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba szkoleń oraz kursów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te szkolenia, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

CENY, PŁATNOŚCI I DOSTAWA

Wszystkie ceny Produktów podawane są w polskich złotych i nie zawierają podatku VAT. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w Sklepie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, stosowania unikalnych kodów promocyjnych dostępnych poza Sklepem. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny szkoleń lub kursów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny lub akcji promocyjnych. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia.

Do każdego zakupu dokonanego przez Klienta dołączany jest dowód zakupu przesyłany drogą elektroniczną.

Klient może dokonać płatności za zakupione szkolenia i kursy w następujący sposób:

Szybkie płatności internetowe: płatność za zamówiony produkt dokonuje się za pośrednictwem serwisu Tpay.

Zamówienia na szkolenia i kursy elektroniczne realizowane są po otrzymaniu płatności poprzez wysyłkę instrukcji skorzystania z Produktu w wiadomości e‑mail, do 24 godzin od chwili otrzymania płatności.

ZWROTY

Gwarantujemy prawo zwrotu zamówionego produktu, jeżeli nie będzie on zgodny z rzeczywistymi oczekiwaniami i założeniami przedstawionymi w czasie zakupu. Czas na decyzję o zwrocie to 14 dni roboczych od momentu otrzymania dostępu do platformy kursu. Zwrot środków nastąpi w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta.

W przypadku niezgodności towaru z umową wynikającą z błędnej realizacji zamówienia przez www.kursydlazdrowia.pl Klient ma obowiązek powiadomić administrację witryny o niezgodności w terminie do 14 dni od otrzymania towaru. Wówczas wtedy Dominika Rosińska zobowiązuje się do zwrotu pełnych kosztów zamówienia.
Chęć dokonania zwrotu prosimy kierować e-mailowo na adres:
[email protected]
Po odebraniu e-maila i sprawdzeniu wynikających nieścisłości, wyślemy pieniądze na wskazane konto. Bardzo prosimy o dostarczenie w treści e-maila nr konta bankowego, na który zostaną zwrócone środki.

REKLAMACJE

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt mailowy: [email protected]

Kurs online zakupiony w naszej witrynie może zostać zareklamowany i zwrócony w ciągu 30 dni od daty zakupu, jeśli odbiega od tego, co zagwarantowaliśmy w opisie oferty.
W takim przypadku prosimy o wskazanie przyczyny reklamacji i odesłanie jej na adres mailowy: [email protected] Firma DOMINIKA ROSIŃSKA zastrzega sobie termin 30 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji od dnia jej wpłynięcia. Po przyjęciu reklamacji oraz pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, Firma DOMINIKA ROSIŃSKA dokona wymiany na nowy produkt. W przypadku, gdy nie będzie to możliwe (na przykład z wycofania produktu), zwróci środki w ciągu 14 dni roboczych, przelewem bankowym na konto wskazane przez klienta, lub zaproponuje mu inne, dostępne w ofercie towary.

WYMAGANIA TECHNICZNE, FUNKCJONALNOŚĆ I INTEROPERACYJNOŚĆ TREŚCI CYFROWYCH, ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Właściciel świadczy na  rzecz  Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia umowy o dostarczenie Produktów elektronicznych.

Do zawarcia umowy sprzedaży nie jest konieczne posiadanie konta w Sklepie.

Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Sklepu następuje nieodpłatnie

Do złożenia zamówienia i skorzystania z funkcjonalności Sklepu, a także do skorzystania z Produktów elektronicznych, konieczne jest:

posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (do dokonywania zakupów w Sklepie),

przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript,

włączona obsługa cookies w przeglądarce,

dostęp do Internetu,

zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF,

możliwość odtwarzania materiałów wideo (do korzystania z niektórych Produktów elektronicznych).

Sklep wykorzystuje pliki cookies w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi Klientów. Klient może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.

Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Sklepu, wysyłając wiadomość e‑mail pod adres [email protected] lub listownie na adres Właściciela.

Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na adres wskazany w reklamacji.

Właściciel zapewnia dostęp do Produktów cyfrowych dostępnych w Sklepie przez czas 1 roku.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz zapewnienia dostępu do Produktów elektronicznych.

Właściciel Sklepu wydaje newsletter, w którym zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty i nowych szkoleń i kursów. Newsletter jest wysyłany tylko do Klientów, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie w celu, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi zrealizowanie Zamówienia. Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są polityce prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

Właściciel wskazuje, że wszelkie materiały elektroniczne dostępne w Sklepie chronione są prawem autorskim. Dalsze rozpowszechnianie szkoleń lub kursów bez zgody ich twórcy stanowi naruszenie praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.

Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Właściciel dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem będącym konsumentem a Właścicielem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.

Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.10.2022

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.